South Vietnam Flag 
Dan Chu Ca Nguyen Van Thanh Va Than Huu 
 
Như Bài Hát Quốc Ca

Người Cộng Sản - Mi Là Ai?

Xin Em Hãy Đứng Cùng Tôi

Đêm Đọc Cổ Thi - thơ Lý Đông A-Vô Ngã

Đọc Thơ Tiền Nhân - thơ Ý Nga

. Tôi Mong Mãi...(Đồng Lầy) - thơ Hoa Địa Ngục

Lời Tử Sĩ - thơ Vũ Đình Trường

Bưóc Lang Thang Cuối Cùng - thơ Trần Minh Hải

Chị Em Ơi Chuyển Lửa - thơ Ý Nga

Đất Nước Tôi . . . - thơ Khuyết Danh

Vô Sản - thơ Ý Nga