Nhạc Sĩ Trúc Phương

Giờ Thy Lan - Nụ Hồng Tạ Ơn Nhạc Sĩ Trúc Phương 1/2

***

Giờ Thy Lan - Nụ Hồng Tạ Ơn Nhạc Sĩ Trúc Phương 2/2

 

Cố Nhạc sĩ Trúc Phương - Cuộc đời & Sự nghiệp

 

Nhạc sỉ Trúc Phương- Hoài Nam [Úc Châu]