Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh - Nhạc sĩ của Tình yêu của Lính và của Quê Hương

____________________

Nhạc Chủ Đề: Hát Cho Quê Hương Đổ Nát - Đức Cường thực hiện

__________________

Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh với Chân Trời Tím - Bích Huyền thực hiện